ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2011,ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍ າອິດທ່ີເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ານອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ...
more
站内搜索

ລະບົບການສິດສອນເຊື່ອມຕໍ່ ພາຍນອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸ່ຈີນ     ສວນອຸທະຍານຊູໂຈ     ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ     ຄົ້ນຫາ     ຊອບແວ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ມຊລ: ໜ້າຫຼັກມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ບົດຄວາມມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນເວັບໄຊ     ອີເມວ     ສະໝຸດໜ້າຄໍາມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ
ສູນອິນເຕີເນັດ     ຫ້ອງການບໍລິຫານການສຶກສາ     ຫ້ອງການນັກສຶກສາ     ຫໍສະໝຸດ     ຫໍພິພິດທະພັນ     ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ     ສະຖາບັນເສດຖະສາດ

Copyright © 老挝苏州大学 2009.1, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站