ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ 首页  ກ່ຽວກັບ ມຊລ  ສະພາບການຮຽນ-ການສອນ


ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

 ສາຂາວິຊາຮຽນ

ຜ່ານການອານຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ສາມາດເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີໄດ້ 4 ສາຂາຄື: ສາຂາເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າສາກົນ, ສາຂາການເງິນສາກົນ, ສາຂາພາສາຈີນ, ສາຂາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ.

ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ໃນໄລຍະທີ່ອາຄານສະຖານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງສໍາເລັດສົມບູນນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາວ ເຫັນດີໃຫ້ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຈີນ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເປັນລະບົບ 1+3 ໄປກ່ອນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນປີທີ 1 ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການສິດສອນພາສາຈີນ ແລະ ໝວດວິຊາພື້ນຖານທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດໃຫ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລີ່ມແຕ່ປີທີ 2 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນສິດສອນພາສາຈີນ ແລະ ໝວດວິຊາສະເພາະຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ສປ ຈີນ. ໃນກໍານົດເວລາ 4 ປີ, ພາຍຫຼັງທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຄົບທຸກວິຊາຕາມຫຼັກສູດ ແລະ ຜົນຄະແນນສອບເສັງຜ່ານຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຈີນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ, ນັກສຶກສາຈະສາມາດໄດ້ຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຈີນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ທັງສອງບ່ອນ.