ການຫາງານ 首页  ປະລິນຍາຕີ  ການຫາງານ

ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກ ບຸກຄະລາກອນ (HR) ຂອງບໍລິສັດ Huawei ສາຂາປະເທດລາວ ຢ້ຽມຢາມ ພົບປະກັບທ່ານ ຜູ້ຊ່ວຍອະທິການບໍດີ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຮັບຢາກຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຝຶກງານ ແລະ ບັນຈຸເປັນພະນັກງານໃນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງງານ.